top of page
23.jpg

GÖKÇEADA

Ülkemizde güneşin en son battığı topraklarda koşarken, doğanın ve tarihin tadını çıkarın.

GÖKÇEADA

Gökçeada Mitolojisi

M.Ö. 1200'lü yıllarda geçtiği varsayılan Troya Savaşı'nı konu alan İlyada Destanı, Homeros tarafından M.Ö. 750'li yıllarda yazılmış. Destanda adı birçok kez geçen İmroz'dan hep kayalık olarak bahsedilir. 


Yunan Mi­to­lo­ji­ine gö­re Gök­çea­da(İm­roz) ve Se­ma­di­rek ada­la­rı ara­sın­da Ak­hil­le­us’un an­ne­si The­tis’in sa­ra­yı, Gök­çea­da ile Boz­caa­da (Te­ne­dos) ada­la­rı ara­sın­da ise Po­sei­don’un ka­nat­lı at­la­rı­nın ahır­la­rı bu­lu­nu­yor.

Ho­me­ros’a gö­re İm­roz­lu­lar Tro­ya sa­va­şı sı­ra­sın­da Tro­ya­lı­la­rın ya­nın­da yer al­mış­lar. Yu­nan­lı sa­vaş­çı Ac­hil­les ta­ra­fın­dan esir edi­len ve Lim­ni’ye kö­le ola­rak sa­tı­lan Tro­ya Pren­si Lyca­on, İm­roz Kra­lı Eti­on ta­ra­fın­dan bü­yük mik­tar­da pa­ra öde­ne­rek kur­ta­rıl­mış. An­tik ta­rih­çi Tho­uky­di­des, İm­roz­lu­la­rın Ati­na­lı göç­men­ler so­yun­dan ol­duk­la­rı­nı ve Hel­len di­li­ni de Ati­na­lı­lar gi­bi İon leh­çe­siy­le ko­nuş­tuk­la­rı­nı söy­lü­yor.


Lu­wi di­lin­de “Yü­ce AnaTan­rı­ça” an­la­mı­na ge­len “İma­u­ra” söz­cü­ğü­nün Hel­lenağ­zın­da ön­ce İmu­ros, da­ha son­ra da İm­bros’a dö­nüş­tü­ğü söy­le­ni­yor. İm­bros, ço­rak top­rak­lar­da­ki be­re­ket tan­rı­sı an­la­mı­na ge­li­yor.

Gökçeada Tarihi

Ada’nın ilk çağlardaki durumu hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Bilgiler, Orta çağda başlamıştır. Ada 1204-1261 tarihleri arasında Latin İmparatorluğu’na tabi kalmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun son zamanlarında bütünlüğünü koruyamaması üzerine, Cenevizli Gattilusıo Ailesi diğer Ege Adalarında olduğu gibi, bu Ada üzerinde de hâkimiyet kurmaya gayret etmiştir. Bu aile o zamana kadar 1. Murat devrinden itibaren siyasi manevralarla Türkleri Ada’dan uzak tutmuştur.

 

Fatih 1453 yılında İstanbul’u alıp, Bizans İmparatorluğu’na son vermesi ile Gökçeada 1460’a kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır. Gökçeada Venedik ve Osmanlılar arasında cereyan eden bazı olaylara sahne oldu. Ada 1466’da Venediklilerin eline geçti ise de birkaç yıl sonra, kesin olarak 1470 yılında tekrar Türkler tarafından alındı. 

Gökçeada 17. yy ortalarında Girit Savaşı sebebi ile Venedik Donanması ile yapılan mücadelelere sahne oldu. 21 Ağustos 1698’de Venedik donanmasını Midilli Adası’nın Zeytin Burnu' nda yakalayan Türk Donanması, bu savaşı da zaferle kazandı.

 

Balkan Savaşları sırasında, Kefaloz açıklarında, İmroz Deniz Savaşı adı altında bir savaş olmuştur. Savaşın ilk ateşini 16 Aralık 1912’de Barbaros ve Turgut Reis, Averof Zırhlısına açmıştır. Yunan Komutan muhabereyi kesip Mondros Limanı’na doğru hareket edince savaş bitmiş oldu.

 

Çeşitli nedenlerle göçlerin yaşandığı Gökçeada, çok değişken bir nüfusa sahip idi; Lozan Anlaşması neticesinde, 22 Eylül 1923’te Türkiye Cumhuriyeti topraklarına fiilen katılmıştır.

Kaynakça: https://www.gokceada.bel.tr/tarihce-2

Gezilecek Yerler

Köyler, Plajlar, Su altı Milli Parkı, Tuz Gölü, Kaşkaval Burnu, Marmaros Şelalesi, Camiler, Çamaşırhaneler, İskiter Kalesi, Kaya Mezarları, Kilise ve Manastırlar, Yeni Bademli Höyüğü

kazdagitur-gökçeadameryemana.jpg
depositphotos_393066010-stock-photo-kiteboarder-kitesurfer-athlete-performing-kitesurfing.
istockphoto-1177921826-612x612.jpg
istockphoto-1284370997-612x612.jpg
Dereköy-Çamaşirhanesi.jpeg
bottom of page